Algemene voorwaarden

Op deze pagina leest u over de algemene voorwaarden van WRK.frl/.

thuiswerken werken in friesland werk wurk work WRK

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door WRK.frl/, mede namens Stichting Innovatiepact Fryslân. Stichting Innovatiepact Fryslân gevestigd te Leeuwarden en houdt kantoor aan de Turfmarkt 11. Stichting Innovatiepact Fryslân is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 66192641.

Door gebruik te maken van onze website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden. WRK.frl/ behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de algemene voorwaarden, de privacystatement, Matchtool, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan WRK.frl/ of haar licentiegevers. WRK.frl/ verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die WRK.frl/ via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WRK.frl/, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van WRK.frl/ geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door WRK.frl/ en hierbij een link naar de website van WRK.frl/ wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website en wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan WRK.frl/ er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan WRK.frl/ instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. WRK.frl/ sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van WRK.frl/.

WRK.frl/ is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt WRK.frl/ zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. WRK.frl/ is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

WRK.frl/ gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacystatement.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die WRK.frl/, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt WRK.frl/ zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en/of app en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens WRK.frl/ of derden.

Deze website  bevat een besloten gedeelte voor werkgevers (Mijn Dashboard), dat alleen bestemd is voor personen die daartoe een account hebben en rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Mijn WRK.frl/ is toegankelijk via de website. In Mijn Dashboard heeft u inzicht in (een gedeelte van) uw account. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Disclaimer voor Gebruikersgegenereerde Inhoud

Definities: Voor de toepassing van deze disclaimer:

"Platform" verwijst naar WRK.frl/ en alle bijbehorende diensten.

"Gebruiker" verwijst naar elk bedrijf of entiteit die inhoud publiceert op het Platform.

"Inhoud" omvat alle tekst, afbeeldingen, video's, advertenties, vacatures, bedrijfsprofielen en andere materialen die door Gebruikers op het Platform worden geplaatst.

Verantwoordelijkheid voor Inhoud: Het Platform is een bemiddelaar die Gebruikers in staat stelt hun eigen inhoud te publiceren. Wij zijn niet de uitgever van de Inhoud en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, wettigheid of geschiktheid ervan. De verantwoordelijkheid voor de Inhoud berust volledig bij de Gebruiker die de Inhoud heeft gepubliceerd.

Geen goedkeuring door WRK.frl/: De aanwezigheid van Gebruikersgegenereerde Inhoud op het Platform houdt geen goedkeuring of aanbeveling door WRK.frl/ in. Wij keuren geen enkele inhoud, meningen, aanbevelingen of adviezen die in de Gebruikersgegenereerde Inhoud zijn opgenomen, goed of ondersteunen deze.

Vrijwaring van Aansprakelijkheid: WRK.frl/ is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud die op het Platform is gepubliceerd door Gebruikers. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, claims van discriminatie, laster, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en schending van privacy.

Contenteigendom en -rechten: Gebruikers behouden het eigendom van en de rechten op de door hen gepubliceerde Inhoud. Door Inhoud op het Platform te publiceren, geven Gebruikers WRK.frl/ een licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in verband met het functioneren van het Platform.

Verplichtingen van de Gebruiker: Gebruikers verklaren en garanderen dat zij alle rechten bezitten of anderszins geautoriseerd zijn om de Inhoud te publiceren op het Platform en dat hun Inhoud geen inbreuk maakt op enige wetgeving of rechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten, privacyrechten en rechten tegen laster.

Verwijdering van Inhoud: WRK.frl/ behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, elke Inhoud te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend of in strijd met deze disclaimer of onze algemene voorwaarden wordt beschouwd.

Aanvulling op Algemene Voorwaarden - Introductie Vacature Scraper

1. Definities
In deze aanvulling worden de termen zoals gebruikt in de Algemene Voorwaarden aangevuld met de volgende definitie:
Vacature Scraper: Een geautomatiseerd systeem dat vacatures en gerelateerde informatie van werkgevers verzamelt en indexeert van de website, met als doel deze informatie beschikbaar te maken op onze website.

2. Gebruik van de Vacature Scraper
2.1. Met de introductie van de Vacature Scraper bieden wij werkgevers de mogelijkheid om hun vacatures en bijbehorende gegevens op een efficiënte manier op onze website te plaatsen.
2.2. Wanneer een werkgever een account aanmaakt op onze website, stemt de werkgever ermee in dat de vacatures en gerelateerde informatie automatisch worden gescraped en opgenomen in ons systeem.

3. Verantwoordelijkheden en Beperkingen
3.1. Wij streven ernaar om de gescrapede informatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar wij kunnen geen garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de gescrapede gegevens.
3.2. Werkgevers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het onderhouden van actuele en correcte informatie met betrekking tot hun vacatures.
3.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen, storingen, of technische problemen die verband houden met de Vacature Scraper.

4. Gegevensverwerking en Privacy
4.1. De verzamelde gegevens via de Vacature Scraper worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.
4.2. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen en goedkeuringen van individuen wiens gegevens worden gescraped en geüpload.

5. Wijzigingen en Beëindiging
5.1. Wij behouden het recht om de functionaliteit van de Vacature Scraper te wijzigen, op te schorten, of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.
5.2. Werkgevers kunnen op elk moment hun account en bijbehorende gescrapede gegevens verwijderen van onze website.

6. Overige Bepalingen
6.1. Deze aanvulling is een integraal onderdeel van onze Algemene Voorwaarden en vormt samen met de bestaande voorwaarden de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het gebruik van de Vacature Scraper.

Door gebruik te maken van onze diensten en de Vacature Scraper gaat u akkoord met deze aanvulling op onze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Vacature Scraper en gerelateerde diensten.

Deze aanvulling is van kracht vanaf 21-08-2023.

Contact

Alle vragen en opmerkingen over de algemene voorwaarden van WRK.frl/ dienen via de volgende kanalen te worden verzonden:

WRK.frl/
info@wrk.frl

Innovatiepact Fryslân
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
058 - 7601900
info@ipf.frl

Veelgestelde vragen

Wij hanteren de policy dat alleen vacatures van je eigen bedrijf/organisatie kunt plaatsen op onze site en geen bemiddelingsvacatures voor klanten.

Een stagevacature plaats je net zoals een gewone vacature, maar dan vink je voor het type baan “stage” aan.

Direct aan de slag

Heb je een vraag, wil je samenwerken of iets anders? Wij horen graag van je!

Neem contact op

Lees alle leuke artikelen en bekijk alle toffe content die wij voor jou verzameld en geschreven hebben.

Nieuws

Lees het eerlijke verhaal van echte mensen die jou voorgingen!

Ervaringsverhalen

Op zoek naar leuke carrière-events, banenbeurzen of stagemarkten in Friesland? Neem een kijkje op onze evenementenpagina.

Evenementen

Ben je op zoek naar een nieuwe werkgever? Klik hier door naar onze bedrijvenpagina.

Alle mooie bedrijven op ons platform

Wil je graag aan het werk in Friesland? Check dan snel onze vacaturepagina.

Alle vacatures

Op ons platform hebben wij een gemeente snelgids gemaakt zodat jij snel overzicht hebt van alle mooie regio’s in Friesland. Op de pagina’s van deze gemeentes staan ook vacatures die open staan in deze gemeente. Neem snel een kijkje!

Gemeente Snelgids

Via de inlog- en registratiepagina kun je naar het dashboard van jouw organisatie.

Naar het dashboard

WRK.frl/ is het nieuwe programma van het Innovatiepact Fryslân. Samen laten wij zien dat je in Friesland een prachtige carrière staat te wachten. Met tal van mooie bedrijven en organisaties kan je hier je gehele loopbaan terecht. Ons doel? De tekorten op de arbeidsmarkt in Friesland verkleinen, zodat werk(zoek)enden het beste tot hun recht komen en werkgevers vol passie hun missie kunnen waarmaken. Meer weten?

Lees hier verder over WRK.frl/

Kijk op de direct aan de slag pagina. Hier staat een video over hoe je een bedrijfsprofiel maakt. Daarnaast staat onderaan de pagina staat een stap voor stap beschrijving van ieder item wat je kan invullen.

Lees meer

In het bedrijfsdashboard vindt je ook de mogelijkheid om onze unieke Matchingtool in te vullen. Deze matcht werkzoekenden en werkgevers op basis van bedrijfscultuur. Wanneer een werkzoekenden met jullie organisatie matcht toont de tool verscheidende algemene tekstjes om de werkzoekenden context te geven aan de matchuitslag.

Naar het dashboard

In het dashboard omgeving staat in de blauw linker kolom het kopje ‘Profiel’. In deze profielinstellingen zie je de huidige e-mail staan van uw account, als je deze wilt wijzigen dan kun je dat doen door in het zelfde vlak het nieuwe e-mailadres te typen. Vervolgens klik je op de knop ‘Profiel bijwerken’ en de verandering wordt doorgevoerd. Je ontvangt ook een e-mail van deze wijziging.

Naar het dashboard

Ben je het wachtwoord vergeten? Je kunt uw via onderstaande link je  e-mailadres invullen en een wachtwoord-reset aanvragen. Als het ingevoerde e-mailadres bij ons bekend is dan wordt er een mail gestuurd naar deze inbox met een link om het wachtwoord te resetten.

Wachtwoord vergeten

Om een bedrijfsprofiel aan te maken kan je je via onderstaande link aanmelden. Dit kan onder het kopje “aanmelden”.

Meld je hier aan

WRK.frl/ werkt aan de mogelijkheid om de vacature(s) van jouw eigen bedrijfswebsite te laten scrapen. Mocht je als organisatie interesse hebben in deze mogelijkheid. Meer weten of vragen? Mail dan naar info@wrk.frl.

Scrapen is in enkele gevallen niet mogelijk:

  • Engelstalige vacatures (WRK.frl/ is momenteel een Nederlandstalig platform net Nederlandstalige vacatures)
  • Technisch uw website niet geschikt is om te scrapen
  • Technisch niet mogelijk als uw organisatie valt in het vakgebied van arbeidsbemiddeling of vergelijkbaar vakgebied.

WRK.frl/ heeft geen inzicht in reacties op sollicitaties, kopjes koffie of andere mogelijke contactmomenten tussen werkzoekenden en werkgevers. Als een bedrijf niet reageert op een sollicitatie, kopje koffie of iets anders dan ligt deze verantwoordelijkheid bij het bedrijf zelf. Het kan altijd zo zijn dat de email van een mogelijke sollicitant in de spam is beland, we raden altijd aan de spamfolder altijd regelmatig te controleren.

WRK.frl/ heeft geen inzicht in de gegevens van de sollicitanten. Wij kunnen geen contact opnemen met deze werkzoekenden.

Op ons stageplatform vind je oproepen van studenten die een stage zoeken en vacatures voor een stage. Studenten kunnen heel eenvoudig en gratis hun oproep voor een stage achterlaten, waarna deze gecheckt wordt door onze webbeheerders voordat deze online gaat. Bedrijven kunnen op hun beurt eenvoudig reageren op een stage-oproep door hun contactgegevens achter te laten. Deze contactinformatie gaan direct naar de “stage-oproeper”/student toe. De verantwoordelijkheid om vervolgens contact te leggen ligt dan bij de student/stage oproeper. WRK.frl/ heeft geen toegang tot deze informatie. Indien er dus geen vervolgactie komt vanuit een student kan WRK.frl/ een bedrijf niet helpen verder contact op te nemen.

Bedrijven kunnen zoals gewoonlijk een vacature aanmaken in hun dashboard. Door deze vacature te markeren als een stage komt deze automatisch op het stageplatform te staan!

Stageplatform

Het is mogelijk om in de vacature een link te plaatsen naar jullie eigen website waar sollicitanten kunnen reageren. Als je deze link niet invult dan komt er automatisch een formulier op te staan waardoor de sollicitatie direct doorgestuurd wordt naar het door jou opgegeven e-mail. Als WRK.frl/ hebben wij geen inzicht in de informatie van sollicitanten.

Als bedrijf is het mogelijk jullie vacatures plaatsen op WRK.frl/. De vacature kun je aanmaken in het bedrijfsprofiel, deze komt dan in ons systeem op ‘wachtend’ te staan. De vacature wordt dan goedgekeurd en zodra dat gebeurd is dan is de vacature zichtbaar op het platform.

Als je informatie verandert in het dashboard moet je altijd op de knop “Bedrijf bijwerken” klikken. Deze blauwe knop staat helemaal rechts onderaan de pagina.